2022

143. Yazi Wang, Hongyan Li, Jiao Chu, Yifan Xia, Shunsheng Ye, Fan Yang, Wei Cao, Jun-Yi Ge, Yifei Xu, Meifang Zhu, Hongyu Pan* and Zhihong Nie*. Site-Selective Assembly of Centimeter-Scale Arrays of Precisely Oriented Magnetic Nanoellipsoids. ACS Nano, 2022, 16, 21208-21215.

142. Jincai Yin, Wenxin Fan*, Zihan Xu, Jinghua Duan, Yanzhi Xia, Zhihong Nie* and Kunyan Sui*. Precisely Defining Local Gradients of Stimuli-Responsive Hydrogels for Complex 2D-to-4D Shape Evolutions. Small, 2022, 18, 2104440.

141. Zihan Xu, Wenxin Fan*, Jinghua Duan, Yanzhi Xia, Zhihong Nie and Kunyan Sui*.Construction of 3D Shape-Changing Hydrogels via Light-Modulated Internal Stress Fields. Engery & Environmental Materials, 2022, 6, e12375.

140. Kuikun Yang, Zhiqing Yang, Guocan Yu*, Zhihong Nie*, Ruibing Wang* and Xiaoyuan Chen*. Polyprodrug Nanomedicines: An Emerging Paradigm for Cancer Therapy. Advanced Materials, 2022, 34, 2107434.

139. Shunsheng Ye, Huaining Zha, Yifan Xia, Wenhao Dong, Fan Yang, Chenglin Yi, Jing Tao, Xiaoxue Shen, Dong Yang* and Zhihong Nie*. Centimeter-Scale Superlattices of Three-Dimensionally Orientated Plasmonic Dimers with Highly Tunable Collective Properties. ACS Nano, 2022, 16, 4609-4618.

138. Yan Zhang, Chenglin Yi, Wenhao Dong, Di Zheng, Yiqun Yang, Wei Li, Xiaozheng Duan*, Dong Yang* and Zhihong Nie*. Single Copolymer Chain-Templated Synthesis of Ultrasmall Symmetric and Asymmetric Silica-Based Nanoparticles. Advanced Functional Materials, 2022, 32, 2112742.

137. Ning-Ning Zhang, Xiaoxue Shen, Kun Liu*, Zhihong Nie* and Eugenia Kumacheva*. Polymer-Tethered Nanoparticles: From Surface Engineering to Directional Self-Assembly. Accounts of Chemical Research, 2022, 55, 1503-1513.

136. Xiaoxue Shen, Yan Zhang, Huibin He, Chenglin Yi, Wenhao Dong, Shunsheng Ye, Di Zheng, Jing Tao, Qi Wu, Xiaozheng Duan* and Zhihong Nie*. Electrostatic Adsorption Behaviors of Charged Polymer-Tethered Nanoparticles on Oppositely Charged Surfaces. Macromolecular Rapid Communications, 2022, 43, 2200171.

135. Mingyu Du, Delin Zhang, Wenxin Fan*, Kai Zhao, Yanzhi Xia, Zhihong Nie* and Kunyan Sui*. Ionic Diode-based Self-powered Ionic Skins with Multiple Sensory Capabilities. Materials Today Physics, 2022, 26, 100744.

134. Yan Zhang, Wenhao Dong, Yazi Wang, Qi Wu, Chenglin Yi, Yiqun Yang, Yifei Xu and Zhihong Nie*. Synthesis of Patchy Nanoparticles with Symmetry Resembling Polar Small Molecules. Small Methods, 2022, 6, 2200545.

133. Yingying Liu, Wenwen Hou, Pengfei Qi, Jie Yang, Xuelai Xie, Min Lin*, Yanzhi Xia, Zhihong Nie and Kunyan Sui*. Hierarchical Nano-helix as a New Reinforcing Unit for Simultaneously Ultra-strong and Super-tough Alginate Fibers. Carbohydrate Polymers, 2022, 297, 119998.

132. Guangdong Chen, Hanwen Pei, Xuefei Zhang, Wei Shi, Mingjie Liu, Charl F. J. Faul, Bai Yang, Yan Zhao, Kun Liu, Zhongyuan Lu*, Zhihong Nie* and Yang Yang*. Liquid-crystalline Behavior on Dumbbell-shaped Colloids and the Observation of Chiral Blue Phases. Nature Communications, 2022, 13, 5549.