2023

148. Huibin He, Xiaoxue Shen and Zhihong Nie*. Engineering interactions between nanoparticles using polymers. Progress in Polymer Science,2023,143.

147. Zhiyuan Lin, Yutao Sang* and Zhihong Nie*. Stepwise self-assembly of bottlebrush random copolymers into uniform cylindrical structures. Colloid and Polymer Science, 2023.


146. Fan Yang, Qianyun Chen, Jiajun Wang, Julia J. Chang, Wenhao Dong, Wei Cao, Shunsheng Ye, Lei Shi*, and Zhihong Nie*. Fabrication of Centimeter-Scale Plasmonic Nanoparticle Arrays with Ultranarrow Surface Lattice Resonances. ACS Nano, 2023, 17, 725-734.

145. Wenhao Dong, Zhimao Yang, Jie He, Chuncai Kong and Zhihong Nie*. Vesicular self-assembly of copolymer-grafted nanoparticles with anisotropic shapes. Soft Matter, 2023, 19, 634-639.

144. Wenhao Dong, Yan Zhang, Chenglin Yi, Julia J. Chang, Shunsheng Ye and Zhihong Nie*. Halogen Bonding-Driven Reversible Self-Assembly of Plasmonic Colloidal Molecules.ACS Nano, 2023, 17, 3047-3054.