2023

150. Yue Wu, Yanqiong Yang, Yan Zhang, Liwei Dai, Wenhao Dong, Huibin He, Hao Li, Zhihong Nie*and Yutao Sang*. Photo-Induced Self-assembly of Copolymer-Capped Nanoparticles into Colloidal Molecules. Angewandte Chemie International Edition, 2023, e202313406.

149. Jing Liu, Wenhao Dong, Yifan Xia, Di Zheng, Xiaozheng Duan* and Zhihong Nie*. Regulating the Conformational and Macroscopic Properties of Inorganic Nanowires by Polymer Grafts. Advanced Functional Materials, 2023, 2305587.

148. Huibin He, Xiaoxue Shen and Zhihong Nie*.Engineering Interactions between Nanoparticles Using Polymers. Progress in Polymer Science, 2023, 143,101710.

147. Zhiyuan Lin, Yutao Sang* and Zhihong Nie*. Stepwise Self-assembly of Bottlebrush Random Copolymers into Uniform Cylindrical Structures. Colloid and Polymer Science, 2023, 301, 1021-1028.

146. Fan Yang, Qianyun Chen, Jiajun Wang, Julia J. Chang, Wenhao Dong, Wei Cao, Shunsheng Ye, Lei Shi*, and Zhihong Nie*. Fabrication of Centimeter-Scale Plasmonic Nanoparticle Arrays with Ultranarrow Surface Lattice Resonances. ACS Nano, 2023, 17, 725-734.

145. Wenhao Dong, Zhimao Yang, Jie He, Chuncai Kong and Zhihong Nie*. Vesicular Self-assembly of Copolymer-grafted Nanoparticles with Anisotropic Shapes. Soft Matter, 2023, 19, 634-639.

144. Wenhao Dong, Yan Zhang, Chenglin Yi, Julia J. Chang, Shunsheng Ye and Zhihong Nie*. Halogen Bonding-Driven Reversible Self-Assembly of Plasmonic Colloidal Molecules. ACS Nano, 2023, 17, 3047-3054.