2024

151. Huibin He, Xiaoxue Shen, Chongyang Yao, Jing Tao, Wenwen Chen,Zhihong Nie*, Yue Wu, Liwei Dai and Yutao Sang*. Hierarchically Responsive Alternating Nano-Copolymers with Tailored Interparticle Bonds. Angewandte Chemie International Edition, 2024, e202401828.